Tin nhanh Thanh Hóa

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào đạo huyện Thọ Xuân năm 2021

Thứ 6, 19/11/2021 | 10:01 GMT+7

Ngày 19/11/2021, UBND huyện Thọ Xuân ra Thông báo số 832/TB-UBND Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2021.

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào đạo huyện Thọ Xuân năm 2021

Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2021, với các nội dung sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 156 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

a) Bậc học mầm non: Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26) 70 người.

b) Cấp tiểu học: Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29) 78 người, trong đó:

- Giáo viên văn hóa tiểu học: 63 người.

- Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 05 người.

- Giáo viên Mỹ thuật tiểu học: 03 người.

- Giáo viên Thể dục tiểu học: 07 người.

c) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (V.07.05.15): 08 người, trong đó:

+ Giáo viên Sinh học: 01 người.

+ Giáo viên Lịch sử: 02 người.

+ Giáo viên Địa lý: 01 người.

+ Giáo viên Hóa học: 01 người.

+ Giáo viên Vật lý: 01 người.

+ Giáo viên Toán học: 02 người.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung Đảm bảo theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định, cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau

a) Đối với vị trí giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26) theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TTBGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

b) Đối với vị trí giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TTBGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu từng vị trí như sau:

- Giáo viên văn hóa tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học.

- Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Mỹ thuật tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Thể dục tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Giáo dục thể chất, Sư phạm Thể dục - Thể thao hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành thể dục và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Đối với vị trí giáo viên Trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15 (giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (V.07.05.15) theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. Trong đó, yêu cầu từng vị trí như sau:

- Giáo viên Sinh học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Sinh học, sư phạm Sinh - Hóa hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Lịch sử: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Lịch sử, sư phạm Lịch sử - Địa lý hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Địa lý: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Địa lý, sư phạm Lịch sử - Địa lý hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành địa lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Hóa học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Hóa học, sư phạm Vật lý - Hóa học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Vật lý: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Vật lý, sư phạm Vật lý - Hóa học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên giảng dạy môn Toán học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Toán học, sư phạm Toán - Tin hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Về hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND, ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1100/2017/QĐUBND, ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ- UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND, ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐUBND, ngày 07/6/2017 và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2. Nội dung xét tuyển viên chức Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

- Hình thức, nội dung: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/thí sinh (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: Phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã 5 ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm, trong đó:

a) Đối với giáo viên mầm non: Ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Thọ Xuân theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/01/2018 của Chính phủ; đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, kết quả xét tuyển theo quy định. Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

b) Đối với giáo viên tiểu học: Ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Thọ Xuân, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, chuyên môn, kết quả xét tuyển phù hợp vị trí cần tuyển dụng. Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm. c) Đối với giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Thọ Xuân, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, chuyên môn, kết quả xét tuyển phù hợp vị trí cần tuyển dụng. 6 Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Xét tuyển bổ sung Trường hợp người trúng tuyển viên chức bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển (người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển) hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng (người được trúng tuyển viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo thời hạn quy định).

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trường hợp bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Người dự tuyển viên chức nộp hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ. - Bản sao chứng thực bằng chuyên môn theo vị trí đăng ký dự tuyển.

- Có 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh (có nhiều văn bằng phù hợp vị trí tuyển) chỉ lựa chọn được kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng trong kỳ xét tuyển này. Sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng xét tuyển kiểm tra dữ liệu nộp hồ sơ của người dự tuyển nếu người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

- Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của cá nhân; trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định của pháp luật để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ kết quả xét tuyển.

- Phiếu đăng ký dự tuyển không trả lại và không được dùng để xét tuyển lần sau.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 19/12/2021 trong giờ hành chính các ngày làm việc; người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp, khi nộp có phiếu giao nhận hồ sơ.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân; địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

4. Lệ phí tuyển dụng Mức thu: 400.000đ/thí sinh dự xét tuyển (thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

 

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
NÓNG thời gian qua

Tịch thu toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng thời trang Mai Hường để làm rõ nguồn gốc xuất xứ

Tịch thu toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng thời trang Mai Hường để làm rõ nguồn gốc xuất xứ

Bị chủ shop quần áo Mai Hường bạo hành, nữ sinh phải nhập viện

Công an khám xét cửa hàng thời trang nơi nữ sinh trộm váy bị cắt tóc, hành hạ

Đỗ Thị Hà tiếp tục tụt hạng trên bảng nhan sắc của chuyên trang Missosology

Thanh Hóa: Phát hiện 2 cha con tử vong nhiều ngày trong nhà

Khởi tố vợ chồng chủ cửa hàng thời trang hành hạ, làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa

Thanh Hóa duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Newhouse City gần 250ha

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt top 13 phần thi Top Model tại Miss World 2021

Shop quần áo bạo hành nữ sinh ở Thanh Hóa trữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Thanh Hóa phát hiện 12 ca dương tính Covid-19 Công ty giày da Kim Việt

Thi công nhà xưởng Công ty Giày Kim Việt - Thanh Hóa, 4 công nhân rơi từ độ cao hàng chục mét

Thanh Hóa khai trừ Đảng nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa và nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn

Chủ shop Mai Hường bạo hành nữ sinh: Sẽ khởi tố nếu phát hiện dấu hiệu trốn thuế

Ngày 04/12, Thanh Hóa ghi nhận 103 ca mắc COVID-19

Người lao động sẽ được nhận tiền gì vào dịp nghỉ Tết 2022?

Phong toả tạm thời các cụm dân cư thuộc phường Lam Sơn và phường Tào Xuyên

Một huyện ở Thanh Hóa vừa có thêm 106 người dương tính với SARS-CoV-2

Không được lên sân goft, Đỗ Thị Hà ra bể bơi chụp ảnh bikini

Thanh Hóa: Công nhận 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe body quyến rũ trong buổi ghi hình Beach Beauty Miss World 2021

Trước khi tiêm cho trẻ, phụ huynh phải được xem lọ vaccine Covid-19

Chính thức đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Các mốc dịch tễ liên quan đến 9 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP. Thanh Hoá

Đỗ Thị Hà liên tục diện bikini khoe trọn chân dài tại Miss World 2021

Chốt thời gian chính thức tổ chức SEA Games 2022 tại Việt Nam

Mốc dịch tễ liên quan đến 9 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP. Thanh Hóa

Thanh Hóa: Người dân "thủ phủ" đào quất hối hả xuống đồng chuẩn bị vụ Tết

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn

Mẹ nữ sinh bị cắt áo ngực: "Vợ chồng chủ shop Mai Hường bị bắt, tôi cũng đau lòng"

Giá xăng có thể sắp giảm rất mạnh tới 1.700 đồng?

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa